Hoàn thiện công trình nhà anh Minh – Móng Cái, Quảng Ninh